Artist 2013


Artist/招待作家

ANNEN Arnold

CIMATTI Antonella

FASSBAENDER Violette

GUSTIN Chris

HOLE Nina

IZUMITA Yukiya

KRAUSKOPF Ruth

LEE Jennifer

PETTY JHON Jon

SIMON Zsolt Jozsef

Selected Artist/セレクション作家

ABE Miki

ADACHI Takeshi

AKASHI Takuma

ANDO Chitose

Atelier Juca

CAPPE Boris

CASSIANO Renata

CHAMBAUD-HERAUD Tristan

HARTENBERGER Craig

HASEGAWA Yasuko

HIOKI Tetsuya

HIRANO Hinako

HORIE Maya

IBARAKI Nobue

INOUE Keisuke

IWABUCHI Koji

KANEYUKI Seigo

KATO Mami

KAWACHI Kei

KOBAYASHI Chie

KONNO Tomoko

KOTOUGE Kimiko

LACORD Pierrick

LANOE Sandrine

MAEDA Naoki

MARUYAMA Shigeki

MATONO Satoshi ・SHIBUTA Toshiaki

MATSUMOTO Ryota

NISHIZAKI Satoshi

NODA Satomi

NOGUSHI Jun

NOMURA Akiko

OHLSSON Ann-Charlotte

OMORI Junpei

OYAMA Tokai

PREUX Virginie

SAEDA Makoto

SHIRAISHI Yoichi

SUGIURA Shiro

SUZUKI Yoshinori

TAGAWA Aki

TAKAHASHI Aki

TAKAHASHI Tomoko

TAKEUCHI Shingo

TAMIYA Aki

TANAKA Masafumi

TOGANOWO Shizuku

TOMITA Hiroyuki

TSUGANE Taro

TSUJI Marime

UCHIDA Midori

YAGI Mariko

YAMAFUJI Kyoko

YAMAGUCHI Michie

YAMAMOTO Junko

YAMAMOTO Takayuki

YAMASHITA Ikutaro

sasama photo 2017

ZAMBELLI Lise